top of page
Digital_Talent_The_Master_Logo_2023.png
ข้อตกลง

ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ DIGITAL TALENT | THE MASTERS

  1. โครงการ DIGITAL TALENT | THE MASTERS ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “โครงการ” จัดทำขึ้นโดย AIS Academy ภายใต้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) “AIS” และบริษัทในเครือ ร่วมกับ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) และบริษัท โคนิเคิล จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “คณะผู้ดำเนินโครงการ” โดยโครงการนี้เป็นโครงการเฟ้นหาคนทำงานรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในสายงานดิจิทัลและเทคโนโลยี เพื่อมาร่วมงานกับคณะผู้ดำเนินโครงการ เพื่อต่อยอดศักยภาพในการทำงาน ที่จะทำให้คุณเติบโตแบบก้าวกระโดด พิสูจน์ความเป็น The Masters ตัวจริงในสายอาชีพดิจิทัลเทคโนโลยี

  2. ระยะเวลาการสมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

  3. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://www.event.aisacademy.com/digitaltalent-themasters ตามที่เป็นจริงให้ครบถ้วน และผู้สมัครตกลงให้คณะผู้ดำเนินโครงการเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผล ข้อมูลดังกล่าว ตลอดจนผู้สมัครตกลงให้ AIS และบริษัทในเครือดำเนินการส่ง โอน และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่คณะผู้ดำเนินโครงการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครในการสมัครงาน และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ต่อไป ทั้งนี้อาจมีการขอข้อมูล เพื่อการพิจารณาเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะได้รับความคุ้มครองตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคณะผู้ดำเนินโครงการ

  4. ผู้สมัครตกลงให้คณะผู้ดำเนินโครงการนำภาพ ข้อมูล หรือรายละเอียดต่าง ๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ ผ่านสื่อต่าง ๆ และยินดีให้ความร่วมมือในการออกสื่อ โดยคณะผู้ดำเนินโครงการไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน

  5. ผู้สมัครตกลงเข้าร่วมทุกกิจกรรมของโครงการ ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์

  6. ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น

  7. ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการตามดุลยพินิจของคณะผู้ดำเนินโครงการ โดยคณะกรรมการ และทีมงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาจากประวัติการศึกษา สาขาวิชาที่เรียน ประสบการณ์ทำงานอันเกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน ผลงาน คุณสมบัติของผู้สมัครตามที่ระบุไว้สำหรับแต่ละตำแหน่งงาน และแบบทดสอบอื่นๆ ที่คณะกรรมการและทีมงานจะเป็นผู้กำหนดเพิ่มเติม ทั้งนี้ สิทธิในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นของคณะกรรมการและทีมงานโดยการตัดสินใจของคณะกรรมการและทีมงานถือเป็นที่สุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือเรียกร้องค่าเสียหายตลอดจนค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น

  8. หากพบปัญหา หรือมีข้อสงสัยในการสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามผ่านทาง digitaltalent@ais.co.th

bottom of page